نویسنده = غلامرضا یاوری
ارزیابی پیامدهای بالقوه پدیده خشکسالی بر الگوی زراعی و وضعیت معیشتی کشاورزان حوضه جنوبی استان تهران

دوره 15، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 55-86

10.22034/iaes.2021.527311.1834

ابوذر پرهیزکاری؛ غلامرضا یاوری؛ ابوالفضل محمودی؛ غلامرضا بخشی خانیکی


ارزیابی اثرگذاری‌های انتشار گازهای گلخانه‌ای بر عملکرد و الگوی کشت محصول‌های منتخب زراعی استان تهران

دوره 14، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 113-146

10.22034/iaes.2021.523715.1814

ابوذر پرهیزکاری؛ غلامرضا یاوری؛ ابوالفضل محمودی؛ غلامرضا بخشی خانیکی


رشد بخش کشاورزی و میل نهایی به تجارت محصولات منتخب کشاورزی

دوره 11، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 127-141

10.22034/iaes.2018.29562

سپیده نیک روش؛ سعید یزدانی؛ غلامرضا یاوری؛ مهدی کاظم نژاد