نویسنده = اعظم رضایی
بررسی ارتباط تغییراقلیم و رشد بهره‌وری کل عوامل تولید جو دیم در ایران

دوره 16، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 81-97

10.22034/iaes.2022.540042.1877

سید محبوب اله اکبری؛ اعظم رضایی؛ فرهاد شیرانی بید آبادی؛ فرشید اشراقی


ارزیابی ارتباط ناامنی غذایی و پایداری اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی (مورد مطالعه: مناطق روستایی شهرستان گرگان)

دوره 15، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 135-162

10.22034/iaes.2021.529419.1842

حبیب الله رضایی؛ فرهاد شیرانی بیدآبادی؛ اعظم رضایی؛ رامتین جولایی؛ احمد عابدی سروستانی


بررسی آثار تغییرات اقلیمی برعملکرد، سود ناخالص و الگوی کشت شهرستان گرگان

دوره 13، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 137-160

10.22034/iaes.2019.111696.1712

ابوالفضل دیلمی؛ رامتین جولایی؛ اعظم رضایی؛ علی کرامت زاده