نویسنده = ابوالفضل دیلمی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آثار تغییرات اقلیمی برعملکرد، سود ناخالص و الگوی کشت شهرستان گرگان

دوره 13، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 137-160

ابوالفضل دیلمی؛ رامتین جولایی؛ اعظم رضایی؛ علی کرامت زاده