نویسنده = منصور زیبایی
تعداد مقالات: 22
2. تأثیر خشکسالی بر درآمد و رفاه خانوارها و شاخص تولید غذا

دوره 12، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 21-43

زهره خیز؛ منصور زیبایی؛ زکریا فرج زاده


6. مدیریت ریسک اعتباری در بانک کشاورزی شهرستان ممسنی با استفاده از مدل شبکه عصبی

دوره 9، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 103-119

سید عبدالخالق حسینی؛ منصور زیبایی


8. اثرات سیستم های آبیاری بارانی در مقابله با خشکسالی در استان فارس

دوره 6، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 109-125

معصومه دانشور؛ منصور زیبایی


9. برآورد سهم آب زاینده‌رود در اقتصاد استان اصفهان

دوره 6، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 87-108

فاطمه حیات‌غیبی؛ ناصر شاهنوشی؛ منصور زیبایی؛ محمود دانشور؛ نعمت‌اله اکبری


12. تعیین عوامل موثر بر فقر در استان فارس: کاربرد روش اقتصاد سنجی فضایی

دوره 6، شماره 1، بهار 1391، صفحه 1-23

منصور زیبایی؛ مهرداد باقری


14. تعیین بهترین زمان جای‌گزینی کمباین جاندیر 955 در استان فارس

دوره 5، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 148-177

هادی خداوردی؛ منصور زیبایی


15. بررسی جایگاه زیربخش های کشاورزی در میان بخش های اقتصادی استان اصفهان (با روی‌کرد داده-ستانده)

دوره 4، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 113-129

فاطمه حیات‌غیبی؛ ناصر شاهنوشی؛ منصور زیبایی؛ محمود دانشور؛ نعمت‌اله اکبری


17. مدیریت آب‌های زیرزمینی در شرایط معمول و کم‌آبی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 47-63

فاطمه فتحی؛ منصور زیبایی


19. ارزیابی تاثیر یارانه‌ی بیمه‌ی صادراتی بر صادرات محصولات کشاورزی

دوره 3، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 185-202

محمد استخر؛ منصور زیبایی؛ محمدحسن طرازکار


21. بررسی اثرات متغیرهای اقتصاد کلان بر نرخ فقر شهری و روستایی در ایران

دوره 3، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 15-36

منصور زیبایی؛ عبدالرسول شیروانیان


22. توسعه‌ی مالی و رشد بخش کشاورزی

دوره 3، شماره 1، بهار 1388، صفحه 57-71

فاطمه فتحی؛ منصور زیبایی؛ محمدحسن طرازکار