نویسنده = Khabat Ghaderi
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل مالی کشت صیفی‌های گلخانه‌ای در استان تهران

دوره 7، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 85-100

سیامک مشایخی؛ خبات قادری