نویسنده = آرش دوراندیش
پیامدهای تغییر اقلیم بر بازار محصولات کشاورزی

دوره 13، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 55-86

10.22034/iaes.2020.113413.1719

حسن علی بخشی؛ آرش دوراندیش؛ محمود صبوحی صابونی


بررسی عامل‌های مؤثر بر عملکرد محصول‌های راهبردی کشاورزی (گندم و جو)در استان خراسان‌ رضوی

دوره 12، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 111-134

10.22034/iaes.2018.32541

مظاهر جنت صادقی؛ ناصر شاهنوشی فروشانی؛ محمود دانشور کاخکی؛ آرش دوراندیش؛ حسین محمدی


بررسی عامل های مؤثر بر مصرف آبزیان در شهر مشهد (مقایسه الگوهای Double-Hurdle و دومرحله‌ای هکمن)

دوره 9، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 197-219

آرش دوراندیش؛ مسعود حسین زاده؛ زهرا نعمت الهی


برآورد ارزش اقتصادی آب با استفاده از رهیافت برنامه‌ریزی ریاضی مثبت در شهرستان قوچان

دوره 6، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 127-144

علی رهنما؛ محمدرضا کهنسال؛ آرش دوراندیش


بررسی کارآیی فنی تولیدکنندگان زرشک در استان خراسان جنوبی

دوره 6، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 101-120

آرش دوراندیش؛ محمدرضا کهنسال؛ ناصر شاهنوشی؛ مسعود حسین‌زاده


نقش و عمل کرد بازار کالای ایران در تعیین قیمت محصولات کشاورزی با به کارگیری تحلیل فرآیند شبکه (ANP)

دوره 6، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 205-226

بهزاد فکاری سردهایی؛ ناصر شاهنوشی؛ حسین محمدی؛ اکبر میرزاپور؛ آرش دوراندیش


بررسی عرضه‌ی خوراک دام و طیور برای کفایت عرضه‌ی مواد پروتیینی حیوانی در ایران

دوره 5، شماره 4، اسفند 1390، صفحه 131-158

محمد بخشوده؛ ناصر شاهنوشی؛ علی فیروز زارع؛ آرش دوراندیش؛ یداله آذین‌فر


الگوی انتقال قیمت در بازار تخم‌مرغ ایران

دوره 4، شماره 3، آذر 1389، صفحه 135-152

سیدصفدر حسینی؛ افسانه نیکوکار؛ آرش دوراندیش


ارزیابی سیاست‌های حمایتی دولت در بازار گندم ایران

دوره 3، شماره 4، اسفند 1388، صفحه 95-120

سیدصفدر حسینی؛ آرش دوراندیش؛ حبیب‌اله سلامی