نویسنده = محمود دانشور
تعداد مقالات: 4
2. بررسی عامل‌های مؤثر بر عملکرد محصول‌های راهبردی کشاورزی (گندم و جو)در استان خراسان‌ رضوی

دوره 12، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 111-134

10.22034/iaes.2018.32541

مظاهر جنت صادقی؛ ناصر شاهنوشی فروشانی؛ محمود دانشور کاخکی؛ آرش دوراندیش؛ حسین محمدی


3. بررسی عوامل موثر بر توسعه‌ی بازار زعفران با استفاده از روش دلفی فازی

دوره 6، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 121-143

کاظم فرهمند؛ محمود دانشور کاخکی؛ ناصر شاهنوشی؛ وحید قاسمی؛ عباس همتی کاخکی


4. کاربرد نظریه بازی‌ها در تعیین میزان برداشت بهینه از منابع آب زیرزمینی دشت تایباد

دوره 4، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 65-89

فرزانه صالحی؛ محمود دانشور؛ ناصر شاهنوشی؛ میترا ژاله رجبی