نویسنده = محمدرضا کهنسال
بررسی وضعیت صادراتی گیاهان دارویی با رویکرد مزیت نسبی، ساختار بازار جهانی و نقشه‌ریزی تجاری ایران

دوره 13، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 133-160

10.22034/iaes.2019.101320.1666

محمدرضا کهنسال؛ مریم دهقانی دشتابی؛ فهیمه رشیدی رنجبر؛ ساسان اسفندیاری


مدل‌سازی تاثیر تنوع پذیری محصول پنیر بر سهم برندهای موجود در بازار مشهد

دوره 10، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 23-38

10.22034/iaes.2017.22470

امیر دادرس مقدم؛ محمد قربانی؛ علیرضا کریاسی؛ محمدرضا کهنسال


ارزشگذاری ویژگی های سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیردر استان خراسان رضوی

دوره 9، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 221-245

محمد قربانی؛ اهون کاسب؛ علیرضا کرباسی؛ محمدرضا کهنسال


پیش‌بینی تقاضای انواع گوشت در مناطق شهری ایران با استفاده از رهیافت الگوریتم ژنتیک

دوره 8، شماره 3، آذر 1393، صفحه 49-64

سمیه رحیمی بایگی؛ محمدرضا کهنسال؛ آرش دوراندیش