کلیدواژه‌ها = ریسک
کاربرد نیم‌رخ ریسک در مدیریت ریسک محصولات زراعی استان خراسان شمالی (مطالعه‌ی موردی چغندر قند)

دوره 3، شماره 3، آذر 1388، صفحه 31-48

محمد قربانی؛ علیرضا کوچکی؛ محمدرضا کهنسال؛ فاطمه جعفری