کلیدواژه‌ها = خشکسالی
ارزیابی پیامدهای بالقوه پدیده خشکسالی بر الگوی زراعی و وضعیت معیشتی کشاورزان حوضه جنوبی استان تهران

دوره 15، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 55-86

10.22034/iaes.2021.527311.1834

ابوذر پرهیزکاری؛ غلامرضا یاوری؛ ابوالفضل محمودی؛ غلامرضا بخشی خانیکی


تأثیر خشکسالی بر درآمد و رفاه خانوارها و شاخص تولید غذا

دوره 12، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 21-43

10.22034/iaes.2018.32529

زهره خیز؛ منصور زیبایی؛ زکریا فرج زاده


اثرات سیستم های آبیاری بارانی در مقابله با خشکسالی در استان فارس

دوره 6، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 109-125

معصومه دانشور؛ منصور زیبایی