تعیین نرخ حق بیمه عملکرد منطقه‏ ای با استفاده از روش ناپارامتریک: مطالعه موردی محصولات گندم و جو در استان آذربایجان شرقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز

2 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده

تولیدکنندگان بخش کشاورزی همواره با نوسانات درآمدی مواجه بوده و ناگزیر به استفاده از روش‌های مناسب مدیریتی جهت مقابله با شرایط ریسکی و بعضا عدم‌اطمینان حاکم هستند. مطالعه‎ی حاضر ضمن بررسی وضعیت بیمه‏ کشاورزی برای دو محصول استراتژیک گندم و جو در استان آذربایجان شرقی، بیمه عملکرد منطقه، به عنوان یک راهکار مناسب و جایگزین را مدنظر قرار داده و نرخ حق بیمه آن را به روش ناپارمتریک تعیین می‌نماید. بدین منظور از رهیافت متداول دو مرحله‏ای برای مدلسازی ریسک عملکرد محصولات گندم و جو استفاده شد، بدین صورت که ابتدا عملکرد‏ها روندزدایی شده و سپس توزیع احتمالاتی آن با بهره‏گیری از رهیافت ناپارامتریک برآورد گردید. در نهایت احتمال خسارت، نرخ حق بیمه منصفانه و واقعی و حق بیمه محاسبه شد. نتایج نشان داد، در سطح پوشش 65 درصد، سطح پوشش ارائه شده برای بیمه سنتی، برای محصول گندم در نواحی مختلف نر‏خ‏های حق بیمه واقعی از 6/1 درصد در شهرستان اهر تا 1/3 درصد در شهرستان هشترود، برای گندم دیم از 9/3 درصد در شهرستان اهر تا 3/9 درصد در شهرستان میانه، برای محصول جو آبی از 3/1 درصد در شهرستان اهر تا 9/4 درصد در شهرستان مراغه و برای جو دیم از 7/2 درصد در شهرستان مراغه تا 9/6 درصد در شهرستان سراب متغیر است که با توجه به نرخ‏های ارائه شده در حق بیمه سنتی، نتایج حاکی از صرفه‏جویی در مقادیر حق بیمه‏های پرداختی نسبت به حق بیمه‏های موجود می‏باشد. که این مزایایی را برای کشاورزان و بیمه‏گر در بر خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات