نویسنده = بخشوده، محمد
تعداد مقالات: 3
3. تحلیل اثر کاهش یارانه مواد غذایی بر روی نابرابری درآمدی

دوره 8، شماره 1، بهار 1393، صفحه 119-136

سیمین خرمی مقدم؛ محمدرضا زارع مهرجردی؛ حسین مهرابی بشرآبادی؛ محمد بخشوده