دوره و شماره: دوره 7، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 1-138 
1. بررسی تأثیر عبور نرخ ارز به قیمت مواد غذایی در ایران

صفحه 1-21

اسماعیل پیش‌بهار؛ محمد قهرمان‌زاده؛ طراوت عارف عشقی