دوره و شماره: دوره 7، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 1-151 
2. تأثیر آزادسازی تجاری بر تولید ناخالص داخلی سبز در ایران

صفحه 27-40

محمدرضا زارع مهرجردی؛ نعیمه اسماعیلی علیائی؛ مریم ضیاء آبادی