دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 1-240 
2. آثار رفاهی سیاستهای اصلاح یارانه ی غذا در ایران: کاربرد مدل تعادل عمومی قابل محاسبه

صفحه 35-62

آیت‌اله کرمی؛ عبدالکریم اسماعیلی؛ بهاءالدین نجفی؛ علی اصغر بانویی


3. بررسی نوسانات قیمت ذرت و چرخه ی قیمتی آن با به کارگیری الگوی GARCH و هارمونیک

صفحه 63-81

ناصر شاهنوشی؛ بهزاد فکاری سردهایی؛ مصطفی کجوری گشنیانی


5. بررسی کارآیی فنی تولیدکنندگان زرشک در استان خراسان جنوبی

صفحه 101-120

آرش دوراندیش؛ محمدرضا کهنسال؛ ناصر شاهنوشی؛ مسعود حسین‌زاده


10. نقش و عمل کرد بازار کالای ایران در تعیین قیمت محصولات کشاورزی با به کارگیری تحلیل فرآیند شبکه (ANP)

صفحه 205-226

بهزاد فکاری سردهایی؛ ناصر شاهنوشی؛ حسین محمدی؛ اکبر میرزاپور؛ آرش دوراندیش