دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 1-250 
1. تدوین الگوی زراعی پایدار در دشت فریمان- تربت جام

صفحه 1-41

فرشاد محمدیان؛ ناصر شاهنوشی؛ محمد قربانی؛ حسن عاقل


3. بررسی مزیت نسبی و نقشه‌ریزی تجاری صادرات خرمای ایران

صفحه 63-81

حسین مهرابی بشرآبادی؛ محمدرضا پاکروان؛ علیرضا شکیبایی