دوره و شماره: دوره 3، شماره 3، آذر 1388، صفحه 1-250 
2. مقایسه‌ی استانی عمل‌کرد واحدهای تولید مرغ گوشتی ایران در دهه‌ی 70

صفحه 15-29

امیر محمدی نژاد؛ سعید یزدانی؛ سید یعقوب زراعت‌کیش