دوره و شماره: دوره 10، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 1-226