دوره و شماره: دوره 16، شماره 1، اردیبهشت 1401 
4. بررسی ارتباط تغییراقلیم و رشد بهره‌وری کل عوامل تولید جو دیم در ایران

10.22034/iaes.2022.540042.1877

سید محبوب اله اکبری؛ اعظم رضایی؛ فرهاد شیرانی بید آبادی؛ فرشید اشراقی


6. بررسی عملکرد بیمه ای صنعت پرورش مرغ گوشتی با اجرای روش مبتنی بر مذاکره

10.22034/iaes.2022.547821.1908

امیر محمدی نژاد؛ محمد ابراهیم حسن نژاد؛ محمد قربانی؛ سید یعقوب زراعت کیش