دوره و شماره: دوره 13، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1-160 
5. ارزیابی اثربخشی سیاست خرید تضمینی در پایدارسازی تولید گندم در ایران

صفحه 107-135

علیرضا علی‌پور؛ سید حبیب‌الله موسوی؛ صادق خلیلیان؛ سید ابوالقاسم مرتضوى


6. بررسی آثار تغییرات اقلیمی برعملکرد، سود ناخالص و الگوی کشت شهرستان گرگان

صفحه 137-160

ابوالفضل دیلمی؛ رامتین جولایی؛ اعظم رضایی؛ علی کرامت زاده