دوره و شماره: دوره 13، شماره 4، زمستان 1398 
3. پیامدهای تغییر اقلیم بر بازار محصولات کشاورزی

صفحه 55-86

10.22034/iaes.2020.113413.1719

حسن علی بخشی؛ آرش دوراندیش؛ محمود صبوحی صابونی