دوره و شماره: دوره 14، شماره 1، بهار 1399 
2. آینده پژوهی گندم ایران

صفحه 27-49

10.22034/iaes.2020.124268.1761

بهزاد فکاری سردهایی؛ ناصر شاهنوشی؛ حسین محمدی