داوران

داوران نشریه اقتصاد کشاورزی ایران شامل اعضاء هیئت علمی دانشگاه های ایران و دانشگاه های خارج از کشور و همچنین اعضاء مراکز پژوهشی غیر آمورزشی می باشد.

اسامی داورانی که در شمارگان پیشین با نشریه همکاری داشتند:

 

ردیف نام نام خانوادگی سمت / سازمان وضعت عضویت در پایگاههای
Mendely Publons
1 حسن اسدپور مرکز تحقیقات کشاورزی ساری   *
2 احمد اسدزاده دانشگاه تبریز    
3 عبدالکریم اسماعیلی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز   *
4 فرشید اشراقی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان    
5 محمد آقاپورصباغی  گروه مدیریت کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر    
6 نعمت‌اله اکبری دانشگاه اصفهان    
7 حمید امیرنژاد  اقتصاد منابع طبیعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری    
8 اسماعیل پیش‌بهار  گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز    
9 غلامرضا پیکانی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران    
10 جواد ترکمانی  دانشگاه آزاد واحد مرودشت    
11 مرتضی تهامی‌پور عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی    
12 علی‌محمد جعفری مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان     
13 عذرا جوانبخت دانشگاه ارومیه    
14 امیرحسین چیذری گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران    
15 باب اله حیاتی گروه اقتصاد کشاورزی  دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز    
16 محمود حاجی رحیمی  دانشگاه کردستان    
17 سید صفدر حسینی استاد اقتصاد کشاورزی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران    
18 بهروز حسن پور رئیس بخش تحقیقات اقتصادی اجتماعی   *
19 جواد حسین‌زاد دانشگاه تبریز- دانشکده کشاورزی- گروه اقتصاد کشاورزی    
20 سید علی حسینی یکانی گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری   *
21 محمود دانشور کاخکی استاد قتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد    
22 قادر دشتی دانشگاه تبریز    
23 آرش دوراندیش دانشیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد    
24 اعظم رضایی اقتصاد کشاورزی/دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان    
25 حامد رفیعی استادیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران   *
26 محمدرضا زارع مهرجردی استادیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان    
27 منصور زیبایی دانشیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز   *
28 سعید یزدانی استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران *  
29 حبیب الله سلامی عضو هئیت علمی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران *  
30 غلامرضا سلطانی استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز    
31 ناصر شاهنوشی دانشگاه فردوسی مشهد    
32 عبدالرسول شیروانیان  مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس   *
33 زینب شکوهی دانشگاه شیراز   *
34 حبیب  شهبازی استادیار دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی    
35 ایرج صالح مدرس دانشگاه تهران *  
36 سمانه عابدی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی *  
37 محمد عبدالهی عزت آبادی عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات پسته کشور   *
38 عباس عبدشاهی گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان    
39 احمد فتاحی گروه اقتصاد کشاورزی،دانشگاه اردکان.    
40 زکریا فرج زاده استادیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز * *

41

آزاده فلسفیان استایار اقتصاد کشاورزی دانشگاه ازاد تبریز    
42 عبدالرسول قاسمی دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی    
43 محمد قربانی استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد * *
44 حیدر قلی‌زاده عضو هیأت علمی دانشگاه زنجان * *
45 محمد قهرمان‌زاده دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز   *
46 غلامحسین کیانی استادیار پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی    
47 علی کیانی راد  موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی   *
48 محمد کاوسی کلاشمی استادیار گروه اقتصاد کشاورزیدانشگاه گیلان    
49 علیرضا کرباسی عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد   *
50 آیت‌اله کرمی عضو هیأت علمی گروه مدیریت توسعه روستایی دانشگاه یاسوج    
51 محمد رضا کهنسال دانشگاه فردوسی مشهد   *
52 مصطفی گودرزی استادیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر    
53 حسین محمدی عضو هیئت علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد   *
54 فرشاد محمدیان  گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه سید جمال‌الدین اسدآبادی،     
55 محمد مظهری عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات کشاورزی    
56 رضا مقدسی  گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی،تهران واحد علوم و تحقیقات تهران    
57 حسین مهرابی بشرآبادی استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان    
58 سید حبیب‌الله موسوی استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس *  
59 سیدنعمت‌اله موسوی دانشیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت    
60 حامد نجفی علمدارلو عضو هیات علمی/ دانشگاه تربیت مدرس * *
61 شهریار نصابیان  دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه ازاد اسلامی تهران مرکزی    
62 افسانه نیکوکار  دانشگاه پیام نور    
63 قاسم نوروزی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر