نویسنده = حامد رفیعی
تأثیر رشد صادرات نفت بر کیفیت محیط‌زیست در کشور ایران

دوره 9، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 121-142

نازیلا محتشمی؛ ایرج صالح؛ حامد رفیعی


ارزیابی خسارت‌های زیست محیطی احداث سد البرز در استان مازندران با استفاده از روش آزمون انتخاب

دوره 8، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 127-153

نازیلا محتشمی؛ ایرج صالح؛ محمدرضا نظری؛ حامد رفیعی


الگوی رقابت‌پذیری صادرکنندگان برتر جهانی پسته در بازارهای واردکننده ایران

دوره 8، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 41-68

میلاد امینی‌زاده؛ حامد رفیعی؛ اندیشه ریاحی؛ الهام مهرپرورحسینی


طرح‌ریزی الگوی تجاری خرمای ایران؛ کاربرد مزیت‌های تجاری و تئوری ساختار بازار

دوره 7، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 19-46

الهام مهرپرور حسینی؛ میلاد امینی‌زاده؛ حامد رفیعی؛ اندیشه ریاحی؛ مهدی باستانی


بررسی یکپارچگی مکانی بازار ماهیان استخوانی دریای شمال؛ کاربردی از رهیافت همگرایی فصلی دادههای ماهیانه

دوره 6، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 153-171

حامد رفیعی؛ سعید یزدانی؛ سیدصفدر حسینی؛ امیرحسین چیذری؛ حسن صالحی