نویسنده = عبدالرسول شیروانیان
فقر و گرایش به مخاطره در مناطق روستایی استان فارس

دوره 4، شماره 2، شهریور 1389، صفحه 83-105

عبدالرسول شیروانیان؛ جواد ترکمانی


بررسی میزان آسیب‌پذیری در برابر فقر در مناطق روستایی شهرستان فسا

دوره 3، شماره 3، آذر 1388، صفحه 67-90

عبدالرسول شیروانیان؛ محمد بخشوده


بررسی اثرات متغیرهای اقتصاد کلان بر نرخ فقر شهری و روستایی در ایران

دوره 3، شماره 2، شهریور 1388، صفحه 15-36

منصور زیبایی؛ عبدالرسول شیروانیان