نویسنده = عبدالکریم اسماعیلی
آثار رفاهی سیاستهای اصلاح یارانه ی غذا در ایران: کاربرد مدل تعادل عمومی قابل محاسبه

دوره 6، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 35-62

آیت‌اله کرمی؛ عبدالکریم اسماعیلی؛ بهاءالدین نجفی؛ علی اصغر بانویی