نویسنده = عبدالکریم اسماعیلی
ارزیابی آثار رفاهی و عوامل موثر بر رضایت از برنامه‌ی خرید توافقی خرما در استان فارس

دوره 5، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 124-147

محمد استخر؛ عبدالکریم اسماعیلی؛ بهاءالدین نجفی


برآورد ارزش بازاری جنگل حرا‏ در منطقه‌ی حفاظت ‌شده‌ی قشم

دوره 4، شماره 2، شهریور 1389، صفحه 131-147

عبدالکریم اسماعیلی؛ صدیقه پرون


بررسی تاثیر جوایز صادراتی بر توسعه‌ی صادرات در بخش کشاورزی در ایران

دوره 4، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 115-135

فاطمه پورابراهیم؛ عبدالکریم اسماعیلی


بررسی عوامل موثر بر درصد مناطق حفاظت شده در کشورهای در حال توسعه‌ی منتخب

دوره 3، شماره 2، شهریور 1388، صفحه 125-137

عبدالکریم اسماعیلی؛ فاطمه نصرنیا


بررسی جنگل‌زدایی در ایران وکشورهای همسایه: کاربرد مدل کوزنتس

دوره 3، شماره 1، خرداد 1388، صفحه 17-31

فاطمه نصرنیا؛ عبدالکریم اسماعیلی


بررسی توزیع منافع یارانه‌‌ی غذا در ایران

دوره 3، شماره 1، خرداد 1388، صفحه 161-183

آیت‌اله کرمی؛ عبدالکریم اسماعیلی؛ بهاءالدین نجفی