نویسنده = ابوذر پرهیزکاری
ارزیابی پیامدهای بالقوه پدیده خشکسالی بر الگوی زراعی و وضعیت معیشتی کشاورزان حوضه جنوبی استان تهران

دوره 15، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 55-86

10.22034/iaes.2021.527311.1834

ابوذر پرهیزکاری؛ غلامرضا یاوری؛ ابوالفضل محمودی؛ غلامرضا بخشی خانیکی


ارزیابی اثرگذاری‌های انتشار گازهای گلخانه‌ای بر عملکرد و الگوی کشت محصول‌های منتخب زراعی استان تهران

دوره 14، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 113-146

10.22034/iaes.2021.523715.1814

ابوذر پرهیزکاری؛ غلامرضا یاوری؛ ابوالفضل محمودی؛ غلامرضا بخشی خانیکی


همانندسازی پاسخ کشاورزان به سیاست افزایش قیمت محصولات کشاورزی: مورد مطالعه توابع استان قزوین

دوره 9، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 31-56

ابوذر پرهیزکاری؛ سعید یزدانی؛ محسن شوکت فدایی؛ غلامرضا یاوری