کلیدواژه‌ها = الگوی داده- ستانده
برآورد سهم آب زاینده‌رود در اقتصاد استان اصفهان

دوره 6، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 87-108

فاطمه حیات‌غیبی؛ ناصر شاهنوشی؛ منصور زیبایی؛ محمود دانشور؛ نعمت‌اله اکبری