به دلیل به روز بودن نشریه، در حال حاضر مقاله پذیرش شده آماده انتشار وجود ندارد.
سرریز نوسان قیمت در بازار محصولات کشاورزی: مطالعه موردی بازار گوشت گوسفند استان آذربایجان شرقی

دوره 8، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 1-19

محمد قهرمان‌زاده؛ محدثه اشتیاقی؛ اسماعیل پیش‌بهار؛ قادر دشتی


بررسی توان پیش‌بینی الگوهای اقتصادسنجی و شبکه عصبی‌ تورم در ایران

دوره 8، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 1-23

سید صفدر حسینی؛ منا آقابیگی


بررسی تأثیر عبور نرخ ارز به قیمت مواد غذایی در ایران

دوره 7، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 1-21

اسماعیل پیش‌بهار؛ محمد قهرمان‌زاده؛ طراوت عارف عشقی


ارزیابی روش‌های سنتی و الگوی ژنتیکی در پیش‌بینی نوسان‌های قیمت محصولات گزینش‌شده کشاورزی

دوره 7، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 1-18

عباس میرزائی؛ مریم ضیاءآبادی؛ محمدرضا زارع مهرجردی؛ سجاد محمودی


بررسی عوامل مؤثر بر صادرات محصولات کشاورزی ایران

دوره 6، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 1-16

سیدصفدر حسینی؛ مهدیه همایون‌پور


ارزیابی سیاست‌های حمایتی از تولیدکنندگان شیر در ایران: 87-1368

دوره 5، شماره 3، آذر 1390، صفحه 1-24

سیدصفدر حسینی؛ سمانه ایروانی


بررسی رابطه‌ی میان تجارت محصولات کشاورزی و زمین مجازی در ایران

دوره 5، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 1-20

عادله اسماعیلی دستجردی‌پور؛ حسین مهرابی بشرآبادی


بیمه‌ی درآمد راه‌کاری برای کاهش ریسک تولید و نوسانات قیمت در صنعت طیور کشور

دوره 3، شماره 4، اسفند 1388، صفحه 1-30

حبیب‌اله سلامی؛ محمد قهرمان‌زاده؛ سیدصفدر حسینی؛ سعید یزدانی


تاثیر حمایت‌های دولت از بخش کشاورزی بر امنیت غذایی خانوارهای شهری در ایران

دوره 4، شماره 3، آذر 1389، صفحه 1-16

حسین مهرابی بشرآبادی؛ حمیده موسوی محمدی


تدوین الگوی زراعی پایدار در دشت فریمان- تربت جام

دوره 4، شماره 2، شهریور 1389، صفحه 1-41

فرشاد محمدیان؛ ناصر شاهنوشی؛ محمد قربانی؛ حسن عاقل


اثر رفاهی خروج مهاجران خارجی بر سیاست نان ارزان در ایران

دوره 3، شماره 2، شهریور 1388، صفحه 1-13

سید صفدر حسینی؛ سهیل رضایی


تحلیل ساختار هزینه‌ی ذرت دانه‌ای در ایران

دوره 3، شماره 1، خرداد 1388، صفحه 1-15

سعید یزدانی؛ سمانه عابدی


بررسی رابطه بین رشد،اشتغال و صادرات در بخش کشاورزی ایران

دوره 8، شماره 3، آذر 1393، صفحه 1-12

سید مجتبی مجاوریان؛ امیرمنصور طهرانچیان؛ زینب پورصفر


بررسی اثر تجارت کشاورزی و غیرکشاورزی بر نرخ تورم در اقتصاد ایران

دوره 8، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 1-23

وحیده انصاری؛ ابراهیم انسان