طراحی و شبیه‌سازی زنجیره ارزش گوشت گوساله در شهر مشهد: کاربرد رویکرد پویایی سیستم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه کردستان

2 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

3 استاد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

4 استاد اقتصاد کشاورزی در دانشگاه کنتاکی

10.22034/iaes.2024.2007173.2007

چکیده

قیمت گوشت قرمز در سال‌های اخیر رشد قابل توجهی داشته است که این امر موجب کاهش رفاه مصرف کنندگان این محصول شده و میزان مصرف آن در قشرهای کم‌درآمد جامعه بسیار کاهش پیدا کرده است. وجود چالش‌های متعدد در زنجیره ارزش گوشت گوساله و حضور فعالان متعدد با اهداف گوناگون در این زنجیره، موجب پیچیدگی آن شده و تجزیه و تحلیل این زنجیره را دشوار نموده است. در این مطالعه پس از شناسایی فعالان زنجیره ارزش گوشت گوساله در شهر مشهد، روابط میان عناصر این زنجیره در قالب حلقه‌‌های علت معلولی بیان شده است. سپس با شناسایی انواع متغیرهای موجود در سیستم شامل متغیرهای انباشت، نرخ، کمکی و پارامترها نمودار انباشت جریان این زنجیره ترسیم شده و سپس فرموله و شبیه‌سازی شده است. نتایج حاکی از آن است که روند رشد قیمت گوشت قرمز افزایشی و بسیار شدیدتر از روند رشد قیمت دام زنده در دامداری می‌باشد. همچنین جمعیت دام مولد منطقه مورد مطالعه در سال‌های اخیر روندی نزولی را تجربه کرده است که در صورت عدم انجام اقدامات مناسب در زنجیره تأمین این محصول، ادامه خواهد یافت و احتمال تعطیل شدن تعداد قابل توجهی از دامداری‌ها وجود دارد. در این مدل پایه با سناریوسازی روی متغیرهای کلیدی نظیر نرخ ارز و نرخ تعرفه واردات نهاده‌ها و گوشت قرمز می‌توان تاثیر انواع سیاست‌های حمایتی دولت را بر قیمت گوشت گوساله و سایر متغیرهای مهم این زنجیره بررسی نمود و سیاست‌های مناسب جهت بهبود وضعیت زنجیره تأمین این محصول را شناسایی نمود. بنابراین چنین مدلی که پویایی‌های روابط میان عوامل درگیر در زنجیره ارزش گوشت قرمز را به خوبی نشان می‌دهد می‌تواند به عنوان یک داشبورد عملیاتی جهت تصمیم‌گیری برای سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان بخش کشاورزی کشور مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Abbasi, I. A., Ashari, H., Ariffin, A. S., & Yusuf, I. (2023). Farm to Fork: Indigenous Chicken Value Chain Modelling Using System Dynamics Approach. Sustainability, 15(2), 1402.
Abdulla, I., Arshad, F. M., Bala, B. K., Bach, N. L., and Mohammadi, S. (2016). Management of beef cattle production in Malaysia: a step forward to sustainability. American Journal of Applied Sciences, 13(9): 976-983.
Alizadeh, P. (2019). Dynamic modeling of the effects of supportive government policies on value chain of red meat in Mashhad. PhD Thesis, Ferdowsi University of Mashhad.
Alizadeh, P., Mohammadi, H., Shahnoushi, N., Saghaian, S., & Pooya, A. (2019a). Evaluating Cost Structure and Economies of Scale of Beef Cattle Fattening Farms in Mashhad City. Journal of Agricultural Science and Technology, 21(7), 1753-1766.
Alizadeh, P., Mohammadi, H., Shahnoushi, N., Saghaian, S., & Pooya, A. (2019b). Investigating factors affecting import demand of meat and livestock inputs in Iran. Iranian Journal of Agricultural Economics, 13 (3): 1-28.
Alizadeh, P., Mohammadi, H., Shahnoushi, N., Saghaian, S., & Pooya, A. (2020). Application of system thinking approach in identifying the challenges of beef value chain. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 12(665-2020-1230), 3-16.
Conrad, S. H.  (2004). The dynamics of agricultural commodities and their responses to disruptions of considerable magnitude. In Proceedings of the International Conference of the System Dynamics Society.
Cox, A. (1999). Power, value and supply chain management. Supply Chain Management: An International Journal, 4: 167-175.
Fartookzadeh, H. and Rajabi, M. (2011). “Dynamic modeling of traffic in cities in order to transport improvement policies”. Journal of transportation research, 30(1), pp. 82-63.
Forrester, J.W. (1961). Industrial Dynamics. Cambridge: MIT Press. Currently available from Pegasus Communications: Waltham, MA.
Forrester, J.W. (1997). System dynamics and K-12 teachers. Massachusetts Institute of Technology. Cambridge, MA, USA.
Hamza, K., Rich, K.M., Baker, D. and Hendrickx. (2014). Commercializing smallholder value chains for goats in Mozambique: a system dynamics approach. Proceedings in System Dynamics and Innovation in Food Networks.
Heydari, J., Zareayan, M.K., Heydari, E., Hezarkhani, B., and Karimi, R. (2019). Modeling the price fluctuations in the supply chain of poultry meat: a system dynamics approach. Journal of Agricultural Economics Research, 11 (42), 237- 262.
Iran Ministry of Agriculture Jihad. (2017). Available at: https://www.maj.ir/Dorsapax/userfiles/Sub65/sava-1395.pdf
Iran Ministry of Agriculture Jihad. (2022). Information and Communication Technology Center. Available online at: https://maj.ir/page-amar/FA/65/form/pId3353#
Iran Statistical Center. (2016). Summary of slaughtering statistics. Available online at: https://www.amar.org.ir/Portals/0/News/1396/chkdams-95.pdf
Jalali, H., Kamaei, ZH., and Azizi A. (2019). Investigation of changes in production, consumption and prices of red meat in the country. Statistical Research and Training Center
Jamshidifar, M., Salarpour, M., Sabouhi, M., Mehrabi, H., and Ahmadpour Borazjani, M. (2017).Simulation of chicken meat supply chain facing bird Flu crisis: case study: Khorasan Razavi province. Journal of Agricultural Economics and Development, 31 (4): 321-331.
Jie, F., Jenkins, R. J., and Parton, K. (2007). A systems dynamics approach to modelling in the Australian beef supply chain. In Australian and New Zealand Academy of Management Conference. ANZAM Operations Management Symposium.
Kleijnen, J. and Smits, M. (2003). Performance metrics in supp1y chain man Lie, H., and Rich, K. 2016. Improving value chains for dairy farmers in matiguás, Nicaragua: a System Dynamics Approach. Proceedings in Food System Dynamics, 229-244.agement. Journal of the Operational Research Society, 54(5): 507-514.
Laibuni, N., and Kirui, L. (2018). Transforming livestock production through systems thinking approach: the case of west Pokot and Narok counties. In 2018 Conference, July 28-August 2, 2018, Vancouver, British Columbia, No. 276020. International Association of Agricultural Economists.
Mahmoodi, E., Naim Sadeghi, A., Chaharsooghi, K., and Eskandari, H. (2010). Impact of information system flow on make-to-order manufacturer supply chain network: systems dynamics approach. Journal of Modeling in Engineering, 8 (22): 21-35.
Management and Planning Organization of Khorasn Razavi. (2016). Statistical yearbook of Khorasn Razavi province. Available online at: http://stat.roostanet.com/details.php?id=1182
Meadows, D. L. (1970). Dynamics of Commodity Production Cycles. The MIT Press.
Safaei, B., Mosleh Shirazi, A., Mohamadi, A., and Alimohammadlou, M. (2019). A Systematic model for the diffusion of commercial Soft  technology in Iran’s oil industry. Journal of Technology Development Management, 6 (3): 41-70.
Setianto, N. (2015). Systems thinking approach to develop smallholder beef farming in rural Java, Indonesia. PhD Thesis, University of Queensland.
Shank, J. K. (1989). Strategic cost management: new wine, or just new bottles. Journal of Management Accounting Research, 1: 47–65.
Shapiro, J. F. 2007. Modeling the Supply Chain. 2nd edition, Belmont.
Sterman, J. (2000). Business Dynamics: Systems Thinking and Modeling for a Complex World. McGraw-Hill, Boston.
Suryani, E., Hendrawan, R. A., Muhandhis, I., and Dewi, L. P. (2016). Dynamic simulation model of beef supply chain to fulfill national demand. Jrnal Teknologi, 78(9): 169-177.
Tedeschi, L. O., Nicholson, C. F., and Rich, E. (2011). Using system dynamics modelling approach to develop management tools for animal production with emphasis on small ruminants. Small Ruminant Research, 98(1-3): 102-110.
Towill, D. R. (1996). Industrial dynamics modeling of supply chains. International Journal of Physical distribution and logistics management, 26(2): 23-42.
Volker,G., and Steven, F. (2005). Individual-based Modeling and Ecology. Princeton University Press.
Wessely, P. (2010). Value Determination of Supply Chain Initiatives: A Quantification Approach Based on Fuzzy Logic and System Dynamics. Springer Science and Business Media.