دوره و شماره: دوره 8، شماره 3، آذر 1393، صفحه 1-154 
بررسی رابطه بین رشد،اشتغال و صادرات در بخش کشاورزی ایران

صفحه 1-12

سید مجتبی مجاوریان؛ امیرمنصور طهرانچیان؛ زینب پورصفر