دوره و شماره: دوره 4، شماره 3، آذر 1389، صفحه 1-250 
بررسی کارایی مصرف آب در گل‌خانه‌های سیستان

صفحه 91-102

محمود صبوحی؛ سمیه خنجری؛ احمدعلی کیخا


الگوی انتقال قیمت در بازار تخم‌مرغ ایران

صفحه 135-152

سیدصفدر حسینی؛ افسانه نیکوکار؛ آرش دوراندیش


ساختار بازار و انتقال قیمت در بازار جهانی ذرت

صفحه 185-209

فرزانه طاهری؛ رضا مقدسی؛ سید نعمت اله موسوی