دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 1-250 
عوامل موثر بر تنوع زراعی محصولات کشاورزی

صفحه 101-114

علیرضا کرباسی؛ ندا اسدفلسفی‌زاده


برآورد ارزش حفاظتی پارک جنگلی نور با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط

صفحه 171-189

نجمه نخعی؛ سید ابوالقاسم مرتضوی؛ حمید امیرنژاد؛ محمدعلی نوازی