دوره و شماره: دوره 9، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 1-170 
بررسی مزیت نسبی عسل طبیعی ایران با استفاده از شاخص هزینه منابع داخلی

صفحه 87-101

فریده عسکرپور کبیر؛ حمیدرضا حری؛ سید عبدالمجید جلایی اسفندآبادی