دوره و شماره: دوره 9، شماره 3، آبان 1394، صفحه 1-180 
بررسی عامل‌های موثر بر بازارپسندی گیاهان دارویی (مطالعه موردی نعناء)

صفحه 125-139

سمانه حیدرزاده ریزی؛ حسین محمدی؛ ناصر شاهنوشی؛ علیرضا کرباسی