دوره و شماره: دوره 15، شماره 4، دی 1400 
تغییر اقلیم و پیامدهای آن بر امنیت غذایی در منطقه خراسان

صفحه 95-128

10.22034/iaes.2021.534502.1852

سمیرا شایان مهر؛ ناصر شاهنوشی؛ محمود صبوحی؛ شیدا رستگاری