دوره و شماره: دوره 18، شماره 1، اردیبهشت 1403 
بیمه شاخص دمای محصول گندم در شهر تبریز

10.22034/iaes.2023.2000220.1988

محمد قهرمان زاده؛ قادر دشتی؛ آزاده فلسفیان؛ الهام محمدی بازرگانی