دوره و شماره: دوره 13، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 1-160 
ارزیابی اثربخشی سیاست خرید تضمینی در پایدارسازی تولید گندم در ایران

صفحه 107-135

10.22034/iaes.2019.112344.1715

علیرضا علی‌پور؛ سید حبیب‌الله موسوی؛ صادق خلیلیان؛ سید ابوالقاسم مرتضوى