دوره و شماره: دوره 13، شماره 3، آذر 1398 
بررسی عامل‌های مؤثر بر تقاضای واردات انواع گوشت و نهاده‌های دامی در ایران

صفحه 1-28

10.22034/iaes.2019.114832.1727

پریسا علیزاده؛ حسین محمدی؛ ناصر شاهنوشی؛ سید حسین سقائیان نژاد؛ علیرضا پویا


سنجش توان بالقوه پایداری گردشگری کشاورزی در شهرستان های منتخب استان کرمان

صفحه 57-85

10.22034/iaes.2019.111098.1709

مریم ضیاآبادی؛ محمد رضا زارع مهرجردی؛ سید عبدالمجید جلایی اسفندآبادی؛ حسین مهرابی بشرآبادی