اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر سیدصفدر حسینی

استاد اقتصاد کشاورزی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران

hosseini_safdaryahoo.com

سردبیر

دکتر محمد قربانی

استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

ghorbanium.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر حبیب الله سلامی

استاد اقتصاد کشاورزی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی تهران

hsalamiut.ac.ir

دکتر محمد بخشوده

استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز

shirazu.ac.ir/age_dep/node/21
bakhshoodehgmail.com

دکتر سعید یزدانی

استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران

syazdaniut.ac.ir

دکتر ناصر شاهنوشی

استاد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

shahnoushi.profcms.um.ac.ir/
naser.shahnoushigmail.com

دکتر حسین مهرابی بشرآبادی

استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه کرمان

hmehrabi2000gmail.com

دکتر احمد فتاحی اردکانی

دانشیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان

fatahiardakn.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر سید حسین سقاییان نژاد

استاداقتصاد کشاورزی دانشگاه کنتاکی،آمریکا

ssaghaianuky.edu
0000-0002-8309-1213

مدیر اجرایی

مهندس سارا زرگرآزاد

فوق لیسانس

sara.zargarazadyahoo.com