داوران

داوران نشریه اقتصاد کشاورزی ایران شامل اعضاء هیئت علمی دانشگاه های ایران و دانشگاه های خارج از کشور و همچنین اعضاء مراکز پژوهشی غیر آمورزشی می باشد.

اسامی داورانی که در شمارگان پیشین با نشریه همکاری داشتند:

 

ردیف نام نام خانوادگی سمت / سازمان وضعت عضویت در پایگاههای
Mendely Publons
1 حسن اسدپور استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی ساری   *
2 احمد اسدزاده دانشیار دانشگاه تبریز    
3 عبدالکریم اسماعیلی دانشیار  اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز   *
4 فرشید اشراقی استادیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان    
5 محمد آقاپورصباغی  استادیار مدیریت کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر    
6 نعمت‌اله اکبری دانشیار اقتصاد دانشگاه اصفهان    
7 حمید امیرنژاد  دانشیار اقتصاد منابع طبیعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری    
8 اسماعیل پیش‌بهار  دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز    
9 غلامرضا پیکانی دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران    
10 جواد ترکمانی  استاد دانشگاه آزاد واحد مرودشت    
11 مرتضی تهامی‌پور استادیار و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی    
12 علی‌محمد جعفری استادیار مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان     
13 عذرا جوانبخت استادیار دانشگاه ارومیه    
14 امیرحسین چیذری دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران    
15 باب اله حیاتی دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی  دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز    
16 محمود حاجی رحیمی  استادیار دانشگاه کردستان    
17 سید صفدر حسینی استاد اقتصاد کشاورزی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران    
18 بهروز حسن پور استادیار و رئیس بخش تحقیقات اقتصادی اجتماعی   *
19 جواد حسین‌زاد دانشیار دانشگاه تبریز- دانشکده کشاورزی- گروه اقتصاد کشاورزی    
20 سید علی حسینی یکانی دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری   *
21 محمود دانشور کاخکی استاد قتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد    
22 قادر دشتی استاد دانشگاه تبریز    
23 آرش دوراندیش دانشیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد    
24 اعظم رضایی استادیار اقتصاد کشاورزی/دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان    
25 حامد رفیعی استادیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران   *
26 محمدرضا زارع مهرجردی استادیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان    
27 منصور زیبایی دانشیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز   *
28 سعید یزدانی استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران *  
29 حبیب الله سلامی استاد و عضو هئیت علمی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران *  
30 غلامرضا سلطانی استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز    
31 ناصر شاهنوشی استاد دانشگاه فردوسی مشهد    
32 عبدالرسول شیروانیان  استادیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس   *
33 زینب شکوهی استادیار دانشگاه شیراز   *
34 حبیب  شهبازی استادیار دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی    
35 ایرج صالح

دانشیار دانشگاه تهران

*  
36 سید کاظم صدر

استاد بازنشسته دانشگاه شهید بهشتی

   
37 سمانه عابدی استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی *  
38 محمد عبدالهی عزت آبادی استادیار عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات پسته کشور   *
39 عباس عبدشاهی دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان    
40 احمد فتاحی دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی،دانشگاه اردکان.    
41 زکریا فرج زاده استادیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز * *

42

آزاده فلسفیان استایار اقتصاد کشاورزی دانشگاه ازاد تبریز    
43 عبدالرسول قاسمی دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی    
44 محمد قربانی استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد * *
45 حیدر قلی‌زاده استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه زنجان * *
46 محمد قهرمان‌زاده دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز   *
47 غلامحسین کیانی استادیار پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی    
48 علی کیانی راد  استادیار موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی   *
49 محمد کاوسی کلاشمی استادیار گروه اقتصاد کشاورزیدانشگاه گیلان    
50 علیرضا کرباسی استاد عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد   *
51 آیت‌اله کرمی دانشیار و عضو هیأت علمی گروه مدیریت توسعه روستایی دانشگاه یاسوج    
52 محمد رضا کهنسال استاد دانشگاه فردوسی مشهد   *
53 مصطفی گودرزی استادیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر    
54 حسین محمدی دانشیار عضو هیئت علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد   *
55 فرشاد محمدیان استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه سید جمال‌الدین اسدآبادی،     
56 محمد مظهری استادیار و عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات کشاورزی    
57 رضا مقدسی  دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی،تهران واحد علوم و تحقیقات تهران    
58 حسین مهرابی بشرآبادی استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان    
59 سید حبیب‌الله موسوی استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس *  
60 سیدنعمت‌اله موسوی دانشیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت    
61 حامد نجفی علمدارلو استادیار عضو هیات علمی/ دانشگاه تربیت مدرس * *
62 شهریار نصابیان  دانشیار دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه ازاد اسلامی تهران مرکزی    
63 افسانه نیکوکار دانشیار دانشگاه پیام نور    
64 قاسم نوروزی استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر