نویسنده = بهاءالدین نجفی
آثار رفاهی سیاستهای اصلاح یارانه ی غذا در ایران: کاربرد مدل تعادل عمومی قابل محاسبه

دوره 6، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 35-62

آیت‌اله کرمی؛ عبدالکریم اسماعیلی؛ بهاءالدین نجفی؛ علی اصغر بانویی


ارزیابی آثار رفاهی و عوامل موثر بر رضایت از برنامه‌ی خرید توافقی خرما در استان فارس

دوره 5، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 124-147

محمد استخر؛ عبدالکریم اسماعیلی؛ بهاءالدین نجفی


بررسی توزیع منافع یارانه‌‌ی غذا در ایران

دوره 3، شماره 1، خرداد 1388، صفحه 161-183

آیت‌اله کرمی؛ عبدالکریم اسماعیلی؛ بهاءالدین نجفی