بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

خ

د

ذ

ر

ز

ژ

س

ش

ص

ض

ط

ظ

ع

غ

ف

ق

ک

گ

  • گرشاسبی، علیرضا [1] عضو هیئت علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
  • گلابی، محمدرضا [1] کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب
  • گیلانپور، امید [1] استادیار و مدیرگروه پژوهشی بازاریابی و تجارت خارجی موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، ااقتصاد کشاورزی وتوسعه روستایی
  • گیلانپور، امید [1] استادیار و مدیر گروه پژوهشی بازاریابی و تجارت خارجی موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی
  • گلباز، مریم [1] دانش آموخته کارشانسی ارشد مدیریت کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز
  • گودرزی، مصطفی [1] استادیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر
  • گوران، نادیا [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

ل

م

ن

و

ه

ی

G

ُ