تماس با ما 

تلفن:  32222767 (026) 
   
نمابر:  32247783 (026) 
   
نشانی:  کرج ، خیابان دانشکده، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، گروه اقتصاد کشاورزی 
   
صندوق پستی:  کرج ، 31585-77871 
   
   
سایت اختصاصی:  www.iranianjae.ir 
   
نشانی الکترونیک:  iaes.journal@gmail.com  
   
   
بخش اشتراک:  سرکار خانم مهندس سارا زرگرآزاد
   
تلفن بخش اشتراک:  32222767  (026) 

 *روزهای پیگیری مقالات و پاسخگویی روزهای یکشنبه و سه شنبه از ساعت 10 تا 12 می باشد.

 


CAPTCHA Image