اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر سیدصفدر حسینی

استاد اقتصاد کشاورزی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران

hosseini_safdaratyahoo.com

سردبیر

دکتر حبیب الله سلامی

استاد اقتصاد کشاورزی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران

utcan.ut.ac.ir/member/salami.aspx
hsalamiatut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمد بخشوده

استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز

shirazu.ac.ir/age_dep/node/21
bakhshoodehatgmail.com

دکتر غلامرضا سلطانی

استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز

grsoltaniatgmail.com

دکتر حسین مهرابی بشرآبادی

استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه کرمان

hmehrabi2000atgmail.com

دکتر سید کاظم صدر

استاد دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

kazemsadratgmail.com

دکتر ناصر شاهنوشی

استاد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

shahnoushi.profcms.um.ac.ir/
naser.shahnoushiatgmail.com

دکتر سید سقایان

استاد گروه اقتصاد دانشگاه کنتاکی

ssaghaianatuky.edu

دکتر شیدا رستگاری

استاد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه ایالتی اوکلاهما،امریکا

srhatokstate.edu

مدیر اجرایی

سارا زرگرآزاد

فوق لیسانس

sara.zargarazadatyahoo.com