اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر سیدصفدر حسینی

استاد اقتصاد کشاورزی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران

hosseini_safdaryahoo.com

سردبیر

دکتر محمد قربانی

استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

ghorbanium.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمد بخشوده

استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز

shirazu.ac.ir/age_dep/node/21
bakhshoodehgmail.com

دکتر حسین مهرابی بشرآبادی

استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه کرمان

hmehrabi2000gmail.com

دکتر سید کاظم صدر

استاد دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

kazemsadrgmail.com

دکتر ناصر شاهنوشی

استاد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

shahnoushi.profcms.um.ac.ir/
naser.shahnoushigmail.com

دکتر سید سقاییان

استاد گروه اقتصاد دانشگاه کنتاکی

ssaghaianuky.edu

دکتر شیدا رستگاری

استاد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه ایالتی اوکلاهما،امریکا

srhokstate.edu

مدیر اجرایی

سارا زرگرآزاد

فوق لیسانس

sara.zargarazadyahoo.com