نویسنده = علیرضا کرباسی
تعداد مقالات: 5
2. بررسی اثر شلاقی در زنجیره تأمین چند سطحی شیر و فرآورده‌های آن وکاربرد مدل‌های سیستمی در برآوردتقاضا

دوره 11، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 115-133

10.22034/iaes.2017.24939

سمیه نقوی؛ علیرضا کرباسی؛ محمود دانشور کاخکی؛ امید روزمند


3. بررسی عوامل موثر بر سطح مصرف فرآورده های گیاهان دارویی

دوره 10، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 49-68

10.22034/iaes.2016.20244

سمانه حیدرزاده؛ حسین محمدی؛ ناصر شاهنوشی؛ علیرضا کرباسی


4. ارزشگذاری ویژگی های سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیردر استان خراسان رضوی

دوره 9، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 221-245

محمد قربانی؛ اهون کاسب؛ علیرضا کرباسی؛ محمدرضا کهنسال


5. بررسی عامل‌های موثر بر بازارپسندی گیاهان دارویی (مطالعه موردی نعناء)

دوره 9، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 125-139

سمانه حیدرزاده ریزی؛ حسین محمدی؛ ناصر شاهنوشی؛ علیرضا کرباسی