دوره و شماره: دوره 8، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-180 
8. تحلیل اثر کاهش یارانه مواد غذایی بر روی نابرابری درآمدی

صفحه 119-136

سیمین خرمی مقدم؛ محمدرضا زارع مهرجردی؛ حسین مهرابی بشرآبادی؛ محمد بخشوده