دوره و شماره: دوره 14، شماره 1، بهار 1399 
1. بررسی تأثیر هزینه‌های تحقیق و توسعه، حاکمیت قانون و خشکسالی بر نرخ رشد بخش کشاورزی در ایران

صفحه 1-25

محمد رضا زارع مهرجردی؛ سمیه امیرتیموری؛ سمیه نقوی؛ سونا پور علی مقدم


2. آینده پژوهی گندم ایران

صفحه 27-49

بهزاد فکاری سردهایی؛ ناصر شاهنوشی؛ حسین محمدی