دوره و شماره: دوره 10، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 1-202 
2. مدل‌سازی تاثیر تنوع پذیری محصول پنیر بر سهم برندهای موجود در بازار مشهد

صفحه 23-38

امیر دادرس مقدم؛ محمد قربانی؛ علیرضا کریاسی؛ محمدرضا کهنسال


10. تحلیل پویای کارایی فنی مصرف آب در محصول نیشکر (رهیافت تحلیل پوششی داده‏ها)

صفحه 177-188

افسانه سراج الدین؛ احمد فتاحی اردکانی؛ مسعود فهرستی ثانی؛ اکرم نشاط